Stadgar

Föreningens stadgar reglerar bland annat förhållandet mellan föreningen och dess medlemmar. Föreningen antog nya stadgar 2018-04-10 och på den efterföljande extrastämman 2018-05-08.

Brf Hjalte Stadgar.pdf

Årsredovisning

Årsredovisning Hjalte 2009.pdf  

Årsredovisning Hjalte 2010.pdf  

Årsredovisning Hjalte 2011.pdf

Årsredovisning Hjalte 2012.pdf

Årsredovisning Hjalte 2013.pdf

Årsredovisning Hjalte 2014.pdf (inkl. revisionsberättelse)

Årsredovisning Hjalte 2015.pdf (inkl. revisionsberättelse)

Årsredovisning Hjalte 2016.pdf (inkl. revisionsberättelse)

Årsredovisning Hjalte 2017.pdf (inkl. revisionsberättelse)

Årsredovisning Hjalte 2018.pdf (inkl. revisionsberättelse)

Årsredovisning Hjalte 2019.pdf (inkl. revisionsberättelse)

Årsredovisning Hjalte 2020.pdf (inkl. revisionsberättelse)

Årsredovisning Hjalte 2021.pdf (inkl. revisionsberättelse)

Årsredovisning Hjalte 2022.pdf (inkl. revisionsberättelse)

Årsredovisning Hjalte 2023.pdf (inkl. revisionsberättelse)


Årsmöte

I april hålls den årliga föreningsstämman där bland annat styrelsen redogör för föreningens ekonomi och viktiga händelser. Föreningens medlemmar utser nästa års styrelse, som består av minst tre och högst fem ledamöter plus två suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv (dvs fördelar rollerna ordförande, kassör och sekreterare sinsemellan). Vid stämman kan enskild medlem väcka frågor för behandling.

Protokoll Årsmöte 2018.pdf  

Protokoll Årsmöte 2019.pdf  

Protokoll Extrastämma 2019.pdf  

Protokoll Årsmöte 2020.pdf  

Protokoll Årsmöte 2021.pdf  

Protokoll Årsmöte 2022.pdf  

Protokoll Årsmöte 2023.pdf

Protokoll Årsmöte 2024.pdf


Ansökan om inträde/utträde

Vid köp och försäljning skall ansökan SAMT en kopia på köpekontraktet lämnas till styrelsen.


Ansökan in- & utträde.pdf


Ansökan om uthyrning i andra hand

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand, så lämnas nedan ansökan till styrelsen.

Uthyrning andrahand.pdf


Tak, balkong och fasadrenovering 2011

I samband med renoveringen 2011 togs det fram en informationsbroschyr:

Hjaltefolder_120302.pdf


Förteckning över lägenheter och förråd

Denna Excelfil innehåller en förteckning över Brf Hjaltes lägenhetsnummer, Skatteverkets lägenhetsnummer, andelstal i föreningen samt förteckning över vind- och källarförråd.

Förteckning över lägenheter och förråd (uppdaterad 2022-04-27).xlsxOriginalritningar

Husets byggnadsritningar från 1935 har scannats och kan laddas ned här. Detaljnivån är inte särdeles hög och många lägenheter har byggts om under åren.

Hjalte Originalritningar.zip


Energideklaration, ventilationskontroll och radonmätning

Energideklaration gjordes 2010 och 2020.
2010 Energideklaration Hjalte.pdf
2020 Energideklaration Hjalte.pdf

  • Radonmätning utförd 2009 utan anmärkning.

Login